X

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z wejściem w życie od 25 maja br. rozporządzenia RODO, dokonaliśmy zmiany naszej polityki prywatności.

Kliknij TUTAJ aby zapoznać się z naszą nową polityką prywatności.

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W dniu 25.05.2018 zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.


W związku z tym, przekazujemy Państwu informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie są Państwa uprawnienia z tym związane.


Poniższe zasady obowiązują od dnia 25.05.2018r.

Polityka prywatności

Energo Biznes w pełni respektuje Twoje prawo do prywatności i ochrony danych osobistych, pobieranych w momencie odwiedzin serwisu www.energobiznes.pl i podczas korzystania z formularza kontaktowego kontakt@energobiznes.pl oraz na portalach społecznościowych.

Niniejsze Zasady zachowania poufności opisują sposób, w jaki traktujemy Twoje dane osobowe. Zbieramy dane osobowe, korzystamy z nich i udostępniamy je, aby umożliwić poprawne działanie Serwisów, zapewnić im bezpieczeństwo oraz zagwarantować użytkownikom świadczenie usług o najwyższej jakości.


Jeśli nie akceptujesz naszej „Polityki prywatności”, prosimy o zaprzestanie korzystania z Serwisu.

Rodzaj zbieranych danych osobowych

Podczas korzystania z Serwisów w celu złożenia zapytania, podjęcia współpracy, skorzystania z usług, procesu rekrutacyjnego itp., możesz zostać poproszony o podanie pełnych lub częściowych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków adres e-mail i numer telefonu.

W przypadku formularzy zamówień określonych usług lub zapytań o ofertę, nawiązania współpracy, będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych, obejmujących w szczególności: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, nr Klienta, numer telefonu kontaktowego, NIP, preferowane miejsce instalacji fotowoltaicznej. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług. Brak podania przez Użytkownika wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, mamy dostęp do udostępnionych przez Ciebie w tych mediach, danych osobowych, w tym adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, zdjęć.

Dane te przechowywane są w bazie danych, zabezpieczonej przed wglądem osób trzecich, w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z Serwisami i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.

DANE OSOBOWE – Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Energo Biznes z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 552D, 03 – 994  Warszawa (dalej jako „Energo Biznes” lub „Administrator”
  • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się  poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail:kontakt@energobiznes.pl.
  • Dane osobowe przetwarzane są przez Energo Biznes w celach nawiązania, ukształtowania, realizacji, zmiany, rozwiązania i rozliczenia łączącej nas Umowy, dochodzenia roszczeń, w celach archiwizacji oraz do realizacji na Twoją rzecz usług świadczonych drogą elektroniczną. Za dobrowolną zgodą wyrażoną przez Ciebie, Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu własnego, dotyczącego produktów i usług świadczonych przez Energo Biznes, a także w celu przesłania informacji handlowej:

a) w zakresie ustalenia Twojej tożsamości – art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia,
b) w zakresie odbierania i archiwizowania Twoich oświadczeń woli, jako realizacji praw osób posiadających zawarte z Energo Biznes Umowy – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
c) w zakresie zapewnienia kontaktu z Tobą, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub zgłoszonych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
d) w zakresie przekazywania danych do podmiotu pełniącego funkcję operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) w celu wykonania łączącej nas Umowy – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
e) w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
f) w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
g) w zakresie przesyłania informacji handlowej i marketingowej za wyraźną Twoją zgodą – art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia.

  • Twoje dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom współpracującym z Energo Biznes, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi oraz wykonania obowiązków wynikających z łączącej nas umowy;
b) dostawcom usług zaopatrujących Energo Biznes w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające wykonanie obowiązków wynikających z łączącej nas umowy (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Energo Biznes          w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

  • Administrator przechowuje dane Klientów przez następujący okres:

a) w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 4 lit. a – c – przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub dochodzenia roszczeń przez Odbiorców określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego,
b) w przypadku przetwarzania danych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
c) w przypadku przetwarzania danych w zakresie przesyłania informacji handlowej i marketingowej za wyraźną Twoją zgodą – art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia – przez okres od dnia uzyskania dobrowolnej zgody, do czasu jej cofnięcia.

  • Informujemy, że masz prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

  • Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Energo Biznes informuje, iż Udzielającemu zgody przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: kontakt@energobiznes.pl.
  • Dane, które przetwarza Administrator, nie podlegają profilowaniu.
  • Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania, w celach zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z łączącej nas umowy, zaś w przypadku przetwarzania danych w celu zapewnienia kontaktu z Tobą, w celu rozpatrzenia reklamacji, zgłoszeń oraz w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, podanie danych wynika ze stosunku umownego i jest niezbędne w celu realizacji Umowy oraz dochodzenia roszczeń Administratora. Przetwarzanie danych o których mowa w pkt 6 lit. c odbywa się w oparciu o udzieloną odrębną, jednoznaczną i dobrowolną zgodę, do czasu jej odwołania.

Odpowiedzialność

Energo Biznes nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych i prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym w Serwisach, jak i tych, które umieszczają linki do naszych Serwisów.

Zmiana polityki

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

Energo Biznes, Wał Miedzeszyński 552 D; 03-994 Warszawa.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt  pod adresem e-mail: kontakt@energobiznes.pl.

Wszelkie uwagi dotyczące korzystania z Serwisu Energo Biznes, należy kierować mailowo, na adres: kontakt@energobiznes.pl